Zayi Belgesi Verilmesi Emsal Kararı

T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/464 Esas
KARAR NO : 2022/241

DAVA : Zayi Belgesi Verilmesi
DAVA TARİHİ : 21/05/2021
KARAR TARİHİ : 28/02/2022
KARARIN
YAZILDIĞI TARİH : 18/03/2022
Davacı tarafından mahkememizde açılan davada yapılan yargılama sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili tarafından mahkememize sunulan dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin, …… Lojistik Depolama Ve Dağıtım A.Ş.’nin iştiraki ve grup şirketlerinden olduğunu, …… Lojistik Depolama Ve Dağıtım A.Ş.’nin yıllardır yurtiçi ve yurtdışında gıda sektörü başta olmak üzere farklı alanlarda birçok firmaya depolama ve dağıtım hizmeti sunan saygın bir lojistik şirketi olduğunu, şirketin sunduğu bu hizmet ağının oldukça geniş olup bünyesinde 1000’e yakın çalışan mevcut olduğunu, müvekkili şirketin, bilişim sistemleri ve ana sunucuları (server) ……. Bölgesi ….. No’lu Cadde No:4 Şehitkâmil/Gaziantep , ……. Yolu No.21 …. Kat…. Bağcılar / İstanbul, …… Mahallesi, ……. Caddesi No:33, 34570 Silivri/İstanbul adresinde bulunmakta olduğunu, 10.05.2021 tarihinde gece saat 01:00 sularında, kimliği belirsiz kişi veya kişile tarafından müvekkil şirketin bilişim sistemlerine siber saldırı gerçekleştirilmiş olduğunu, nereden yapıldığı henüz belli olmayan işbu siber saldırının, “……. ” adı verilen veri şifreleme türünde yapıldığının tespit edildiğini, bu nedenlerle; davacı müvekkili şirketin maruz kaldığı (mücbir sebep) siber saldırı nedeniyle, davacı müvekkilinin kullandığı “Logo muhasebe sistemindeki” 10.05.2021 tarihinden önceki 2021 yılına ait tüm ticari kayıtlar ulaşılamaz hale geldiğinden; davacı müvekkil şirketin, bu tarihler arasındaki “Logo muhasebe sistemindeki” ticari kayıtları için zayi belgesi verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

DELİLLER VE GEREKÇE:
Dava; zayi belgesi verilmesi istemine ilişkindir.
Davacı şirketin muamele merkezi itibariyle mahkememizin TTKnın 661/2. Maddesi gereğince yetkili olduğu anlaşılmıştır.
Mahkememizce dosya bilirkişiye tevdi edilmiş, bilirkişi heyeti düzenlemiş oldukları 19/10/2021 havale tarihli raporlarında özetle; “Davacı şirketçe 10.05.2021 tarihinde gece saat 01:00 sularında, kimliği belirsiz. kişi veya kişiler tarafından bilişim sistemlerine siber saldıri gerçekleştirildiğinin fark edilmesi üzerine siber suçlar/saldırılar konusunda …… şirketinden hizmet desteği alındığı tespit edilmiştir. Şirket merkezine gidilerek yapılan incelemelerde; Sisteme erişilmek istenmişse de siber saldırı nedeniyle yukarıdaki ekran görüntüsü ile karşılaşılmıştır. Bu sayfa içeriğinde siber saldırıyı gerçekleştirenler tarafından davacı şirketin nasıl bir tehdit ile karşı karşıya olduğuna ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Uyarı yazı içeriğinde davacı Şirketin yerlerinin incelendiği. hassas bilsilerin indirild ği ve sonunda davacı bilgisayarlarının şifrelendiği, taraf yazılımlarla dosvaların sifresini cözmeye yönelik bir girişimin, alıcı olarak bazacağı yönünde tehditkâr açıklamalara yer verilmiştir. Yukarıdaki sayfa içeriğinde, Davacı şirket bilgilerine ilişkin bilgiler (çalışan sayısı,unvan, adres, ne iş yaptıkları vb) paylaşılmakta, aynı sayfa içeriğinde dava dışı farklı şirketlere de benzer saldırıların yapıldığı anlaşılmaktadır. Yukarıdaki içerikte siber saldırıyı gerçekleştirenlerin taleplerine görüntüsü yer almaktadır. Talepleri davacı tarafça gerçekleştirilse dahi (tekrar erişim) alınıp alınmayacağı hususu belirli değildir. Davacı şirketin kayıtlarına mahallinde ulaşılmak istenmişse de “Logo muhasebe sistemindeki” kayıtlarına ulaşılamamıştır. Yukarıdaki ekran görüntüsünde -……. uzantısı SİBER SALDIRI SONUCU YAPILAN ŞİFRELEMENİN UZANTILI KOD NUMARASIDIR. Siber saldırının nerden yapıldığı belirli olmayıp. “……. ” (fidye virüsü) adı verilen veri şifreleme türünde yapıldığı anlaşılmaktadır. ……. fidye isteyen virüs kategorisinde (…….) bir zararlı yazılım olup, ülkemizde son dönemlerde genellikle e-fatura içeren sahte postalar yolu ile yayılmakta ve bilgisayarlardaki dosyaları şifreleyerek açılmamasına neden olduğu bilinmekte….” olduğu yönünde teknik kanaat bildirmişlerdir.
Toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; davacı şirkete ait ve siber saldırı sonucu kaybolduğu anlaşılan davacı şirkete ait 10/05/2021 tarihinden önceki 2021 yılına ait ticari e-defter ve berat kayıtlarının TTK 82/7 maddesi gereğince zayi olduğunun tespitine karar vermek gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM-Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1- Davanın KABULÜ ile, davacı şirkete ait 10/05/2021 tarihinden önceki 2021 yılına ait ticari e-defter ve berat kayıtlarının ZAYİ OLDUĞUNUN TESPİTİNE,
2-Harçlar Kanunu’na göre belirlenen 80,70-TL ilam harcından peşin alınan 59,30-TL harcın mahsubu ile bakiye 21,40-TL’nin davacıdan alınarak Hazine’ye irat kaydına,
3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
4-Dosyaya yatırılan gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iade edilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.28/02/2022

Katip …
¸e-imzalıdır

Hakim …
¸e-imzalıdır

¸e-imzalıdır ¸e-imzalıdır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bize Sorun

Bizi arayarak veya aşağıdaki formu doldurarak iletişim. kurabilirsiniz. Tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.